شما به آن چیزی می رسید که به آن باور دارید. جایگاهی که امروز دارید،
ریشه در باوری دارد که داشته اید.

نه من و نه تو، هیچ‌کدام در مرتبه‌ای نیستیم که بتوانیم

دنیا را ازآن خود کنیم ولی همچنان پیشتازیم.

ا